KOMUNIKAT: Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

Aktualizacja Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap oceny formalno-merytorycznej  z 60 dni na 98 dni liczonych od dnia powołania KOP oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na maj 2017 r. Zmiany wynikają z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie terminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 24.04.2017r.

Regulamin

 

Accessibility Toolbar