Daily Archives

20 kwietnia 2017
  • Aktualizacja listy działanie 5.3

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków po uwzględnieniu protestów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

    Załącznik do aktualności: lista projektów 5.3

  • Pierwsza zielona klasa już gotowa

    Zaledwie pół roku trwała budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie k/Kętrzyna przez Koło Łowieckie „Kaczor”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana z programu „Zielona Klasa”.

    W czwartek 11 kwietnia roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zweryfikował na miejscu końcowe rozliczenie inwestycji. Koszt zadania wyniósł ponad 210 tys. złotych w tym […]