Działanie 4.1 – wydłużony termin naboru wniosków

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie z 26 kwietnia 2017 r. na 25 maja 2017 r. Aktualizacja wynika ze zmiany systemu wdrażania RPO WiM 2014-2020. W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian. Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od  4 kwietnia 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkurs

Link do portalu Funduszy Europejskich

Link do strony Instytucji Zarządzającej

Accessibility Toolbar