Daily Archives

7 kwietnia 2017
 • RPO WiM: skład KOP w działaniu 4.2

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (Instytucja Pośrednicząca RPO WiM na lata 2014-2020) zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów w związku z rozstrzygnięciem ww. konkursu:

  Kowenicka […]

 • Działanie 5.3 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru […]

 • Działanie 4.1 – wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia […]

 • Działanie 5.1 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków […]

 • Działanie 5.2 wydłużony termin naboru wniosków

  We wtorek 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Ogłoszenia konkursu oraz Regulaminu konkursu RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin zakończenia naboru wniosków […]