Daily Archives

30 stycznia 2017
  • Programy dotacyjne 2017- „Usuwanie azbestu”

    W 2017 roku kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na ten cel przeznaczono blisko 1,7 mln zł, z czego prawie 700 tys. zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – 1 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotacje mogą […]

  • Skład Komisji Oceny Projektów – Działanie 5.3

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 w ramach Działania  5.3 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  […]