Nowy nabór w działaniu 5.2

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja konkursowa  dostępna na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1643/dzialanie-52-gospodarka-wodno-sciekowa

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-gospodarka-wodno-sciekowa-2/

Accessibility Toolbar