RPO WIM- LISTA WNIOSKÓW DZIAŁANIA 5.2 PO OCENIE FORMALNEJ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały  przekazane do oceny merytorycznej  w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Szczegóły w załączniku.

Lista wniosków

Accessibility Toolbar