Daily Archives

14 grudnia 2016
  • RPO WiM – Zaktualizowana lista wniosków działania 4.1

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków, które zostały złożone w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

    Lista złożonych wniosków