RPO WiM Działanie 5.3 – lista wniosków po ocenie formalnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły znajda Państwo w załączniku.

Lista wniosków po ocenie formalnej

Accessibility Toolbar