Daily Archives

8 grudnia 2016
  • Wydłużenie etapu weryfikacji RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16

    Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
    Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 90 dni liczonych […]