Aktualizacja listy wniosków Działania 4.1 po protestach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 przekazuje zaktualizowaną listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Lista wniosków

Accessibility Toolbar