Lista wniosków – RPO WiM Działanie 5.3 0chrona różnorodności biologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku została zakończona weryfikacja wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, do oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 10 wniosków na łączną kwotę 16 646 607,16 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR 12 320 139,31 zł. Szczegóły dotyczące wniosków znajdują się w załączniku poniżej.

Lista projektów

Accessibility Toolbar