Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Rok 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020”. Celem projektu jest  zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych w celu ułatwienia i usprawnienia pracy. Ponadto zapewnienie pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia oraz wspieranie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020. Efektem realizacji zaplanowanych działań jest: finansowanie pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020 ze środków pomocy technicznej  w liczbie 300 etatomiesięcy; zakup urządzeń i elementów wyposażenia stanowisk pracy do wysokości 5 szt.; opracowywanie ekspertyz, analiz, studiów, koncepcji, doradztwa specjalistycznego i    wsparcia eksperckiego w liczbie 2 szt. oraz uczestnictwo w szkoleniach – 63 osób. Wartość projektu 2 020 274,12 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 717 233,00 zł

Drugim projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich jest ten pn.: „Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2017 w ramach Działania 12.3 – działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020″. Celem projektu jest: zapewnienie spójności, skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji RPO WiM 2014-2020 oraz informacji o perspektywie finansowej po 2020 r. Ponadto wzrost potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego RPO WiM 2014-2020. Osiągnięcie powyższych celów powinno przynieść następujące rezultaty: rozpowszechnienie wiedzy na temat pozyskiwania środków w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz efektów wdrażania programu i polityki spójności; zapewnienie dobrego potencjału beneficjentów do realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Efektem realizacji zaplanowanych działań będzie: zorganizowanie 6 spotkań dla potencjalnych beneficjentów oraz 6 szkoleń, w których zaplanowano udział 360 beneficjentów. Przewiduje się, że stronę internetową odwiedzi ponad 5000 szt. unikalnych użytkowników. Wartość projektu 95 294,12 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 81 000,00 zł

Rok 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli RPO WiM 2014-2020”. Celem projektu jest  zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenie, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych w celu ułatwienia i usprawnienia pracy. Ponadto zapewnienie pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia oraz wspieranie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020. Efektem realizacji zaplanowanych działań jest: finansowanie pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020 ze środków pomocy technicznej  w liczbie 216 etatomiesięcy; zakup urządzeń i elementów wyposażenia stanowisk pracy do wysokości 60,85 szt. oraz uczestnictwo w szkoleniach – 22 osoby. Wartość projektu 2 035 765,89 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 730 401 zł

Drugim projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich jest ten pn.: „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rok 2016 w ramach Działania 12.3 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2014-2020”. Celem projektu jest: zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich, a także promocji i informacji RPO WiM2014-2020. Ponadto wzrost potencjału beneficjentów. W rezultacie rozpowszechni się wiedza na temat pozyskiwania środków europejskich oraz skuteczność w sięganiu po nie. W 2016 roku beneficjent zorganizował i przeprowadził 7 spotkań informacyjnych, z liczbą uczestników 162 osoby. Stronę internetową odwiedziło ponad 135 tys. unikalnych użytkowników. Wartość projektu: 25 352,72 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 21 549,81 zł

Accessibility Toolbar