Pierwsza umowa w ramach RPO WiM

Na ponad 1,2 miliona złotych oszacowano realizację projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020.

W piątek 9 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Guzianka” k. Rucianego –Nidy podpisano pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem środków jest właściciel Ośrodka Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp-Pisz położonego na obrzeżach Pisza nad jeziorem Roś. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 1,2 mln zł, z czego 833 tys. zł to unijne dofinansowanie. – Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków – mówi z zadowoleniem Marek Łachacz, właściciel ośrodka. – Oczywiście ważnym elementem jest tu też ekologia, która w naszym wypadku jest dodatkowo instrumentem marketingu. Znaczną część naszych gości stanowią bowiem turyści niemieccy, którzy chętnie wypoczywają w miejscach, w których wykorzystywane są rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego. Realizacja projektu będzie dotyczyła kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu, tj.: ociepleniu budynku hotelowego i budynku wielofunkcyjnego, likwidacji kotła c.o. na ekogroszek i zastąpienia go zestawem dwóch pomp ciepła „powietrze – woda” (moc 2x35kW) i kotłem na biomasę (moc 100 kW). Ponadto zaplanowano wymianę grzejników na niskotemperaturowe, czyli przygotowane do pracy z pompą ciepła, a także wprowadzenie technologii energooszczędnych: montaż kolektorów do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 15 kWp. – W ramach zadania zostanie także wymienione oświetlenie – z tradycyjnego na ledowe – dodaje Marek Łachacz. – Zmodernizujemy też wentylację mechaniczną, gdzie zostanie zastosowana instalacja odzysku energii w budynku hotelowym. Sam system zarządzania energia będzie obsługiwany z poziomu recepcji. Wartość zadania oszacowano na ponad 1,2 mln zł, z czego 833 tys. zł to dofinansowanie unijne, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Według wstępnych szacunków realizacja projektu, która już się rozpoczęła, zakończy się w sierpniu 2017 roku. Przypominamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (osie priorytetowe 4 i 5). W nowej perspektywie finansowej przewidziano aż 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność energetyczną. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące: odnawialnych źródeł energii (ok. 100 mln euro, w tym 40 mln euro na budowę infrastruktury elektroenergetycznej), poprawę efektywności energetycznej w sektorze MŚP (20 mln euro), gospodarkę odpadami (ponad 20 mln euro), gospodarkę wodno-ściekową (ponad 20 mln euro).

Accessibility Toolbar