Witamy na stronie poświęconej doradztwu energetycznemu

logo_doradztwo_okkProjekt wdrażany jest w Polsce po raz pierwszy, ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali europejskiej ze względu na swój zasięg, gdyż objął obszar całej Polski. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego przy udziale NFOŚiGW (Partner Wiodący) oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.

Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

WFOŚiGW w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, zainicjował system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W WFOŚiGW w Olsztynie powołano Zespół Doradców Energetycznych, który realizuje nieodpłatne usługi doradcze w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3×20 przez Polskę.
Działania skierowane są do: instytucji publicznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń i tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w opracowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w realizacji inwestycji (począwszy od przygotowania, poprzez wskazanie możliwości finansowania do etapów wdrożenia i funkcjonowania inwestycji) w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 974 901,28 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy).

Czym zajmują się doradcy i do kogo skierowana jest oferta usług doradczych?

W strukturach WFOŚiGW w Olsztynie w Projekt Doradztwa Energetycznego uczestniczą 4 osoby, które legitymują się Certyfikatem do pełnienia usług doradcy energetycznego.
Doradcy Energetyczni realizują usługi doradcze na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, są przygotowani m.in. do wsparcia działań Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych realizujących zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Usługa doradcza skierowana jest zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.
Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, odpowiedzi na zapytania e-mailowe, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji lub seminarium bądź, też webinarium (seminarium zrealizowanego on-line).

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcami Energetycznymi

Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Tomasz Koprowiak tel. 512 843 768,
(89) 522 02 79
tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. (89) 522 02 08,
rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś tel. 512 843 783,
(89) 522 02 78
dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Program Energia plus

Energia Plus to program, który stanowi konsolidację kilku części i zakresów dotychczasowych projektów NFOŚiGW w obszarze energii. Oferuje on wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej) oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych. Program przewiduje także wspieranie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz zakładających modernizację/rozbudowę sieci ciepłowniczych i energetycznych, a także wykorzystanie zasobów geotermalnych. Budżet programu wyniesie do 4 mld zł, w tym dotacje do 50 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy. Podstawową formą wsparcia są niskooprocentowane pożyczki z możliwością ich 10-procentowego umorzenia, po osiągnięciu założonego efektu ekologicznego/energetycznego.

Program Priorytetowy Energia plus

Program Priorytetowy Energia plus – fiszka opisowa

Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż to kompleksowy instrument wsparcia, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom, związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowaniem polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym do coraz ostrzejszych norm emisyjnych. Program oferuje wsparcie dla przedsięwzięć w takich samych obszarach jak Energia Plus, ale jego beneficjentami będą przedsiębiorcy produkujący energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem (na poziomie minimum 70 proc.) są jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wyniesie do 500 mln zł, w tym dotacje do 150 mln zł. Możliwa wysokość dotacji dla samorządowych przedsiębiorstw energetyki cieplnej jest wyższa niż dla beneficjentów w programie Energia Plus.

Program Priorytetowy Ciepłownictwo powiatowe- pilotaż

Cieplownictwo powiatowe- fiszka opisowa 

Program Priorytetowy Polska Geotermia plus

Polska Geotermia Plus to także program o charakterze kompleksowym, który stanowi odpowiedź na potrzeby dotyczące ograniczania negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowywania do zaostrzających się norm emisyjnych polskiego sektora ciepłownictwa na szczeblu powiatowym. Program oferuje – jako działania obligatoryjne – wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie: budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni (elektrociepłowni albo elektrowni geotermalnej), opartej na źródle geotermalnym. Dotyczy to także w tym samym zakresie modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii oraz wykonania lub rekonstrukcji otworu geotermalnego, z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Uzupełniająco mogą być wspierane przedsięwzięcia na rzecz: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych, a także możliwość wykonania pierwszego otworu badawczego. Budżet programu wyniesie do 600 mln zł, w tym dotacje do 300 mln zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy.

Program Priorytetowy Polska_Geotermia_plus

Polska Geotermia Polska – fiszka_opisowa

Program Mój prąd

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Co należy zgłaszać:

 • Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.