Witamy na stronie poświęconej doradztwu energetycznemu

Projekt wdrażany jest w Polsce po raz pierwszy, ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali europejskiej ze względu na swój zasięg, gdyż objął obszar całej Polski. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego przy udziale NFOŚiGW (Partner Wiodący) oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.

Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” podpisano w trakcie spotkania Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

WFOŚiGW w Olsztynie, podobnie jak Instytucje w pozostałych 15 województwach, zainicjował system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. W WFOŚiGW w Olsztynie powołano Zespół Doradców Energetycznych, który realizuje nieodpłatne usługi doradcze w zakresie działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz wspierania realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 3x20 przez Polskę.
Działania skierowane są do: instytucji publicznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Zadaniem Projektu jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne, promocję, wymianę doświadczeń i tworzenie bazy wiedzy. W ramach Projektu realizowane jest wsparcie gmin w opracowaniu i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), przeprowadzanie szkoleń mających na celu przygotowanie energetyków gminnych oraz wsparcie odbiorców działań w realizacji inwestycji (począwszy od przygotowania, poprzez wskazanie możliwości finansowania do etapów wdrożenia i funkcjonowania inwestycji) w zakresie efektywności energetycznej, OZE i poprawy jakości powietrza.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 974 901,28 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy).

Czym zajmują się doradcy i do kogo skierowana jest oferta usług doradczych?

W strukturach WFOŚiGW w Olsztynie w Projekt Doradztwa Energetycznego uczestniczą 4 osoby, które legitymują się Certyfikatem do pełnienia usług doradcy energetycznego.
Doradcy Energetyczni realizują usługi doradcze na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, są przygotowani m.in. do wsparcia działań Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji poza rządowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych realizujących zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów i zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Usługa doradcza skierowana jest zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek budżetowych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.
Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, odpowiedzi na zapytania e-mailowe, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji lub seminarium bądź, też webinarium (seminarium zrealizowanego on-line).

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcami Energetycznymi

Filia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Prosta 27/28

Ewa Doskocz 48 512 843 778 (89) 522 02 77 ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl

Tomasz Koprowiak 48 512 843 768 (89) 522 02 79 tomasz.koprowiak@wfosigw.olsztyn.pl

Janusz Pabich 48 512 843 770 (89) 522 02 08 janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl

Dawid Olbryś 48 512 843 783 (89) 522 02 78 dawid.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl