Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój m.in.:

  • ochrona atmosfery – (np.  termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE, budowa/modernizacja kotłowni, budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,  zakup pojazdów elektrycznych, modernizacja oświetlenia na energooszczędne, zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz pojazdów komunalnych);
  • gospodarka wodno – ściekowa – (np. budowa/modernizacja: sieci kanalizacji sanitarnej; wodociągowej, oczyszczalni ścieków, SUW, przepompowni ścieków, budowa zakładowych oczyszczalni, sprzęt i środki transportu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych);
  • gospodarka odpadami – (np. budowa PSZOK, rozbudowa RIPOK, rekultywacja składowisk, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, samochody specjalistyczne do transportu/przeładunku odpadów);
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – (np. rewitalizacja obszarów przyrodniczych, rekultywacja jezior, budowa/modernizacja infrastruktury służącej edukacji ekologicznej);
  • adaptacja do zmian klimatu – (np. wspieranie potencjału służb ratowniczych, działania z zakresu zapobiegania powodzi i suszy, w tym: zwiększenie retencji
    w ekosystemach, budowa i rewitalizacja zbiorników retencyjnych).

Pomoc finansowa udzielana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami:

  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych
  2. Zasady udzielania (…)
  3. Zarządzenie dot. procedury udzielania pożyczek komercyjnych

Uwaga!

Zmiana wersji Generatora Wniosków. Wymagana jest ponowna rejestracja konta użytkownika!

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji

Ulotka informacyjna dotycząca udzielania pożyczek

Wzory dokumentów

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.
Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory umów

Realizacja umów

Lista przedsięwzięć priorytetowych

Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie dotyczące udzielania pożyczek komercyjnych

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Oświadczenie RODO

Program Pożyczkowy - "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu" - pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie