Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Nowa podstrona – Zapytanie ofertowe Wnioskodawcy

  Szczegółowy zakres zapytania ofertowego beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 regulują odpowiednie wytyczne. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy zadbać o właściwie upublicznienie zapytania ofertowego. W przypadku beneficjentów rozpoczynających procedurę wyboru wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinasowanie upublicznienie polega na umieszczeniu zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności. Portal ten jest przyjaznym narzędziem, dzięki któremu […]

 • Programy dotacyjne 2017- „Usuwanie azbestu”

  W 2017 roku kontynuowane są działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na ten cel przeznaczono blisko 1,7 mln zł, z czego prawie 700 tys. zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – 1 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotacje mogą […]

 • Skład Komisji Oceny Projektów – Działanie 5.3

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 dotyczącego Działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje skład Komisji Oceny Projektów. W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 w ramach Działania  5.3 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  […]

 • Nowy nabór w działaniu 5.2

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne […]

 • RPO WiM- działanie 5.3 projekty do dofinansowania

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły w załączniku.

  Lista projektów do dofinansowania 5.3

 • Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku

  Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 roku został uznany za uchylony akt prawa –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych […]