Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Aktualizacja listy wniosków Działania 4.1 po protestach

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 przekazuje zaktualizowaną listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

  Lista wniosków

 • Wznowiony nabór wniosków w programie „Prosument”

  Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dobór wniosków w programie „Prosument na Warmii i Mazurach”.  Alokacja środków wynosi blisko 2 miliony złotych. Dokumenty można składać za pomocą Generatora Wniosków, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

 • Zgłaszanie nadużyć

   

  WFOŚiGW w Olsztynie zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego, korupcji lub konfliktu interesów. Zgłoszenia można dokonać:

  na adres poczty elektronicznej: zdarzenia@wfosigw.olsztyn.pl
  pocztą na adres: WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9; 10-026 Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Nadużycia”
  osobiście

  Wraz ze zgłoszeniem powinno się dostarczyć odpowiednie dokumenty na potwierdzenie podejrzenia wystąpienia nadużycia. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe […]

 • Fladry chronią przed wilkami

  Ponad 7 tysięcy metrów fladr przekazano rolnikom z Warmii i Mazur, na pastwiskach których wilki zaatakowały zwierzęta gospodarskie. Zakup zabezpieczeń, które mają odstraszyć drapieżniki, był możliwy dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fladry to kawałki jaskrawoczerwonego materiału, które skutecznie odstraszają wilki. Ta forma zabezpieczenia jest jedną z najskuteczniejszych metod […]

 • Lista wniosków – RPO WiM Działanie 5.3 0chrona różnorodności biologicznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku została zakończona weryfikacja wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, do oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 10 wniosków na łączną kwotę […]

 • Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 70 dni liczonych od dnia […]