Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WIM- DZIAŁANIE 4.1 WNIOSKI PO KRYTERIACH FORMALNYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły w załączniku.

  Lista wniosków

 • RPO WiM- Działanie 5.2 po ocenie merytorycznej

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020  informuje, że 6 marca 2017 roku został zakończony etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.  Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych.

 • RPO WIM- DZIAŁANIE 4.1 WNIOSKI PO WYMOGACH FORMALNYCH

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.
  Lista wniosków po wymogach formalnych

 • Ochrona przyrody – wyniki konkursu

  Szanowni Państwo podajemy wyniki konkursów z ochrony przyrody. W załączonych tabelach dowiecie się kto i na co otrzymał dofinansowanie. Natomiast wysokość kwoty dofinansowania podaje specjalista telefonicznie. Pamiętajcie o zasadach promocji działań, które korzystają z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (więcej w zakładce środki krajowe).

  Wyniki konkursu dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt […]

 • Trwa nabór wniosków w programie „EWA plus”

  Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.
  Nowy program „EWA plus”( E-nergia, W-oda, A- tmosfera) ma odmienną formę finansowania niż dotychczas wdrażany przez WFOŚiGW w Olsztynie „Prosument na Warmii i […]

 • Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie infromuje, że 28 lutego  br.  Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie kolejnych kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w dziedzinach:

  Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej) – 3
  Efektywność energetyczna – 1
  Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej – 1

  Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 […]