Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Nowy nabór w działaniu 5.2

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne […]

 • RPO WiM- działanie 5.3 projekty do dofinansowania

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegóły w załączniku.

  Lista projektów do dofinansowania 5.3

 • Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 roku

  Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2017 roku został uznany za uchylony akt prawa –  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych […]

 • RPO WIM- LISTA WNIOSKÓW DZIAŁANIA 5.2 PO OCENIE FORMALNEJ

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza listę projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały  przekazane do oceny merytorycznej  w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/16, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Szczegóły w załączniku.

  Lista wniosków

 • Porozumienie Funduszu i działkowców

  Spotkania z ekologią na terenie ogrodów działkowych Warmii i Mazur, nauka dzieci i młodzieży na temat bogactwa przyrodniczego rodzimej ziemi uprawianej i pielęgnowanej od pokoleń oraz edukacyjne inicjatywy medialne – to ustalenia do współpracy jaką zapoczątkował oficjalnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z działkowcami z Warmii i Mazur. Porozumienie w tej […]

 • Smog, fotowoltaika i doradztwo energetyczne

  Co łączy te hasła smog, fotowoltaika i doradztwo energetyczne? Na te i inne pytania można było odpowiedzieć, podczas wtorkowej konferencji nt. fotowoltaiki jako procesu inwestycyjnego, którą zorganizował WFOŚiGW w Olsztynie. Jak podkreślił Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie – otwierający spotkanie –  od kwietnia 2016 roku w strukturach Funduszu działa zespół doradców energetycznych, których […]