Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • RPO WiM- nabór wniosków w działaniu 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu […]

 • RPO WiM- nabór wniosków w działaniu 5.2 Gospodarka odpadowa

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca  w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020  Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka odpadowa.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz dokumentacja […]

 • RPO WiM: Chcą lepiej chronić Łynę

  Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną to główne założenie projektu, który będzie realizowało Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.

  Tym razem za unijne środki zostanie uporządkowany południowy teren rzeki w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto projekt obejmuje wykonanie ścieżek turystycznych, […]

 • RPO WiM- działanie 4.2. wnioski po kryteriach formalnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza  listę wniosków, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej w konkursie nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista projektów

 • RPO WiM- działanie 4.2. wnioski po wymogach formalnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 zamieszcza  listę wniosków, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP-02-28-002/16 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

  Lista wniosków po wymogach formalnych

 • RPO WiM- Ekologiczna inwestycja w Lidzbarku Warmińskim

  Prawie 1,98 mln zł będzie kosztowało realizacja projektu, którego głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim. Prace mają zakończyć się jesienią 2018 roku.
  Łyna to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym i objęta jest Obszarem Chronionym Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. Projekt, którego realizacja rozpocznie […]