Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Komunikat dot. projektów azbestowych

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem alokacji w Programie Dotacyjnym – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu, dalsze wnioski będą przyjmowane tylko w trybie warunkowym. Ich sfinansowanie będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • KOMUNIKAT: Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

  Aktualizacja Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

  Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap oceny formalno-merytorycznej  z 60 dni na 98 dni liczonych od dnia powołania KOP oraz zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na maj […]

 • Aktualizacja listy działanie 5.3

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 zamieszcza zaktualizowaną listę wniosków po uwzględnieniu protestów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, celem zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

  Załącznik do aktualności: lista projektów 5.3

 • Pierwsza zielona klasa już gotowa

  Zaledwie pół roku trwała budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Kwiedzinie k/Kętrzyna przez Koło Łowieckie „Kaczor”. Jest to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana z programu „Zielona Klasa”.

  W czwartek 11 kwietnia roku zespół kontrolny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zweryfikował na miejscu końcowe rozliczenie inwestycji. Koszt zadania wyniósł ponad 210 tys. złotych w tym […]

 • Zapraszamy na szkolenia

  Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się dnia 8 oraz 9 maja. Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o […]

 • EWA plus dla każdego

  Dwadzieścia milionów złotych – tyle do rozdysponowania ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w programie pożyczkowym „EWA plus”. W czwartek 13 kwietnia podpisano pierwszą umowę w tym działaniu.

  Od grudnia 2014 do listopada 2016 roku w naszym regionie wdrażany był program związany z energetyką obywatelską „Prosument na Warmii i Mazurach”. Kontynuacją tych […]