Daily Archives

23 listopada 2016
  • Aktualizacja listy wniosków Działania 4.1 po protestach

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 przekazuje zaktualizowaną listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania po rozpatrzeniu protestów w konkursie nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

    Lista wniosków

  • Wznowiony nabór wniosków w programie „Prosument”

    Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił dobór wniosków w programie „Prosument na Warmii i Mazurach”.  Alokacja środków wynosi blisko 2 miliony złotych. Dokumenty można składać za pomocą Generatora Wniosków, który znajduje się na naszej stronie internetowej.